Απαντήσεις σε δικές σας ερωτήσεις για το Ευρώ
Μετά από ομαδοποίηση των ερωτήσεων που τον τελευταίο καιρό έχουν διατυπωθεί από τους πολίτες, δίνουμε τις αντίστοιχες απαντήσεις, σχετικά με την έλευση του ευρώ στην χώρα μας.
 1. Πώς θα χρησιμοποιούμε το Ευρώ στην καθημερινότητά μας;
  Με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούμε και τη δραχμή, αλλά με τη διαφορά, ότι από τον Ιανουάριο θα χρησιμοποιείτε διαφορετικά χαρτονομίσματα και κέρματα. Η πραγματική διαφορά θα είναι εμφανής στα ταξίδια μας σε άλλες χώρες της ευρωζώνης.

 2. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα επηρεαστούν από το ευρώ;
  Όχι. Οι λογαριασμοί θα μετατραπούν αυτόματα από δραχμές σε ευρώ την 1η Ιανουαρίου. Από την 1/1/2001, που η Ελλάδα θα εισέλθει στη ζώνη ευρώ, ως την 1.1.2002, που θα αποσυρθεί η δραχμή, οι συναλλαγές θα μπορούν να γίνονται είτε σε ευρώ είτε σε δραχμές.

 3. Οι αποταμιεύσεις μας θα επηρεαστούν από το ευρώ;
  Το ευρώ δεν θα επηρεάσει την αξία, τους όρους και τις προϋποθέσεις των αποταμιεύσεών σας. Θα αλλάξουν οι αριθμοί, αλλά όχι η αγοραστική αξία των αποταμιεύσεών σας.

 4. Στα ομόλογα που έχουν ήδη αγοραστεί θα υπάρχουν επιπτώσεις;
  Η αξία τους δεν θα αλλάξει, ούτε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό τους, απλά θα ανταλλαχθούν με άλλα που θα είναι σε ευρώ. Μετά την 1η Ιανουαρίου του 2002 τα κρατικά ομόλογα θα εκδίδονται και θα εκφράζονται αυτόματα σε ευρώ.

 5. Τα κεφάλαια επενδύσεων και οι άλλες συμμετοχές μας θα επηρεαστούν από το ευρώ;
  Όχι, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην αξία των μετοχών και των συμμετοχών σε κεφάλαια επενδύσεων. Κατά τη μετατροπή των δραχμών σε ευρώ θα αλλάξουν μόνο οι αριθμοί, αλλά η αγοραστική δύναμη των διαθέσιμών σας θα παραμείνει η ίδια.

 6. Στα ήδη συναφθέντα δάνεια θα υπάρξουν επιπτώσεις με την έλευση του ευρώ;
  Η εισαγωγή του ευρώ δεν θα επηρεάσει την αξία ή το κόστος των δανείων που έχετε συνάψει. Παράλληλα, τα δάνεια που δεν έχουν αποπληρωθεί ως το τέλος του 2001 θα συνεχίσουν να εκτελούνται σε δραχμές.

 7. Θα επηρεάσει τα χρέη μας το ευρώ;
  Η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος δεν θα επηρεάσει το μέγεθος των χρεών σας ούτε το κόστος αποπληρωμής τους. Μέχρι το τέλος του 2001 οι αποπληρωμές των χρεών θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σε δραχμές. Αν το επιθυμείτε, και ο πιστωτής σας συμφωνεί, μπορείτε να επιλέξετε τη μετατροπή σε ευρώ πριν από το 2002 στην καθορισθείσα τιμή μετατροπής, αλλά σε κάθε περίπτωση το χρέος θα επανανταλλαγεί αυτόματα σε ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2002.

 8. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα επηρεαστούν με την εισαγωγή του ευρώ;
  Όχι γιατί σύμφωνα με κανονισμό του Συμβουλίου, διασφαλίζεται η συνέχεια όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και άλλων νομικών συμβάσεων με την υποκατάσταση των ποσών που είναι εκφρασμένα σε εθνικές νομισματικές μονάδες με τα ισοδύναμά τους σε ευρώ. Η μετατροπή του συμβολαίου σε ευρώ θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου του 2002, εκτός αν εσείς και η ασφαλιστική εταιρεία σας αποφασίσετε να το κάνετε νωρίτερα.

 9. Στις αποδοχές μας θα υπάρξουν επιπτώσεις;
  Η αξία των αποδοχών θα παραμείνουν ως έχουν. Απλά, από την 1η Ιανουαρίου του 2002 οι αποδοχές σας θα καταβάλλονται σε ευρώ. Μετά τη μετατροπή, με βάση την κεντρική ισοτιμία των 340,75 δρχ., θα αλλάξουν μόνο οι αριθμοί, ενώ η αγοραστική δύναμη των αποδοχών σας θα παραμείνει η ίδια.

 10. Θα επηρεαστούν οι συντάξεις με την έλευση του ευρώ;
  Η μετάβαση στο ευρώ δεν θα επηρεάσει την αξία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύνταξής σας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2002 η σύνταξή σας θα καταβάλλεται σε ευρώ, εκτός αν έχετε συμφωνήσει για προγενέστερη αλλαγή με το συνταξιοδοτικό ταμείο σας. Μετά τη μετατροπή στην καθορισμένη ισοτιμία μόνο οι αριθμοί θα αλλάξουν, ενώ η αγοραστική δύναμη της σύνταξης ή του κεφαλαίου σας θα παραμείνει η ίδια.

 11. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στους καταναλωτές με την εισαγωγή της χώρας στην ΟΝΕ;
  Τα οφέλη της ΟΝΕ για τους καταναλωτές είναι πολυάριθμα. Ορισμένα από αυτά είναι: μειωμένο κόστος για ταξίδια σε άλλες χώρες, ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή μεταφορά κεφαλαίων σε άλλες χώρες, μεγαλύτερη διαφάνεια κόστους και αυξημένος ανταγωνισμός που θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών, εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου, χαμηλά επιτόκια που θα μειώσουν το κόστος δανεισμού, ασφαλής αγοραστική δύναμη μέσω χαμηλότερου πληθωρισμού και περισσότερο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που θα αυξήσει την ασφάλεια στην απασχόληση.

 12. Αλλαγές στην αγοραστική δύναμη από την εισαγωγή του ευρώ θα υπάρξει;
  Σαφώς όχι. Το ευρώ δεν θα επηρεάσει την αγοραστική δύναμη μισθών, συντάξεων ή αποταμιεύσεων. Θα είναι εκφρασμένα σε ευρώ αντί της δραχμής αλλά θα εξακολουθούν να αγοράζουν τους ίδιους όγκους εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

 13. Οι φόροι θα παραμείνουν ίδιοι μετά την εισαγωγή του ευρώ;
  Το ευρώ δεν θα είναι υπεύθυνο για οιαδήποτε αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών. Μπορεί όμως να είναι υπεύθυνο για αλλαγές στα εθνικά φορολογικά συστήματα. Αν και μια ενιαία αγορά με ενιαίο νόμισμα δεν χρειάζεται πλήρως εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα, οι πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ φορολογικών συντελεστών μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικές στρεβλώσεις και για τον λόγο αυτό επιχειρείται η φορολογική σύγκλιση σε μία σειρά από τομείς.

 14. Τα ελληνικά επιτόκια θα εξισωθούν με εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  Πιθανότατα να υπάρχουν κάποιες διαφορές. Τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια θα εξισωθούν στη ζώνη του ευρώ αλλά το ζήτημα καθίσταται πιο περίπλοκο όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Οι διαφορές φερεγγυότητας εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ. Σε κάθε περίπτωση οι διαφοροποιήσεις των μακροπρόθεσμων επιτοκίων στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που παρατηρούνται συνήθως μεταξύ χώρων με εθνικά νομίσματα.

 15. Η απασχόληση με την είσοδο στην ΟΝΕ θα επηρεαστεί;
  Όχι. Η ΟΝΕ δεν αποτελεί άμεση πηγή νέων θέσεων απασχόλησης, αλλά σαφώς δημιουργεί μια νέα βάση για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πρώτα από όλα αποφεύγει τη ζημία που επιφέρουν οι νομισματικές αναταραχές. Ακόμη ένα όφελος για την Ελλάδα, είναι η μείωση των επιτοκίων που προκαλεί το ευρώ. Τα χαμηλότερα επιτόκια θα ενθαρρύνουν περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη ανάπτυξη.

 16. Οι τιμές θα αυξηθούν με την εισαγωγή του ευρώ;
  Δεν υπάρχει περίπτωση αύξησης των τιμών. Η μετατροπή της δραχμής σε ευρώ βασίζεται στην αμετάκλητη κεντρική ισοτιμία μετατροπής και οι στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω των νομισματικών ποσών διέπονται από κανονισμό του Συμβουλίου. Η ευκολία με την οποία μπορούν να συγκρίνονται οι τιμές σε ευρώ κατά μήκος των εθνικών συνόρων αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για ορισμένα προϊόντα.

 17. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα επηρεαστεί από την εισαγωγή;
  Το ενιαίο νόμισμα ενθαρρύνει αποτελεσματικότερες, πιο ολοκληρωμένες αγορές με ισχυρότερες χρηματοοικονομικές ροές και χαμηλότερο χρηματοδοτικό κόστος για τους δανειολήπτες.

 18. Υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι μέσα στην ΟΝΕ;
  Κερδισμένοι θα είναι οι Έλληνες πολίτες που θα διαπιστώνουν τα οφέλη της οικονομικής σταθερότητας της ευρωζώνης στην καθημερινή τους ζωή ως εργαζόμενοι, υπάλληλοι, καταναλωτές, ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρηματίες. Ορισμένα από αυτά τα οφέλη θα προκύψουν από την ανάπτυξη και την αυξημένη ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που έχουν αντιληφθεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται με την ένταξη στο ευρώ. Οι χαμένοι θα είναι εταιρείες μεγάλης και μικρής κλίμακας που δεν θα καταφέρουν να προετοιμασθούν επαρκώς και έγκαιρα για τη μετάβαση στο ευρώ.

 

   


Δείτε επίσης:

www.specia-products.gr
Ευρωδιαλογείς – Αυτόματοι καταμετρητές κερμάτων και χαρτονομισμάτων Ευρώ.
Η λύση στην καταμέτρηση και την διαλογή των νομισμάτων Ευρώ.

Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr